Ochrana osobných údajov

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v zmysle GDPR -   Nariadenia  európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov , ako aj Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prevádzkovateľ: BAJKY ŠPORT s.r.o., Národná 676/11, Žilina 010 01,


IČO: 51421925, email: bajkysport@bajkysport.sk, tel.: +421 905 628 258

 

Účel spracúvania osobných údajov

Spoločnosť BAJKY ŠPORT s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, objednávky, spracovania platby, dodanie tovaru, prípadne výkon ostatných činností (napr. reklamačné povinnosti, právne predpisy o ochrane spotrebiteľa) prostredníctvom 
e-shopu na www.bajkysport.sk. Pre vybavenie objednávka ste nám poskytli údaje:


meno, priezvisko, adresa, e-mail, tel. kontakt a Vaše  platobné údaje. 


Tel. kontakt a e-mail nám slúžia aj ako komunikačný prostriedok pri plnení objednávky. Právnym základom spracúvania týchto údajov je teda v zmysle §13 ods1 písm. b)  zákona č.18/2018 plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zákazník.

Vaše osobné údaje môžeme v rámci plnenia zmluva poskytnúť tretej strane ako je dopravca, kuriér a pod.

 

Lehoty na vymazanie osobných údajov

Spoločnosť spracúvané  osobné údaje uchováva v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Retenčné doby podrobnejšie v registratúrnom pláne prevádzkovateľa.   
   

                       
Cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.


Pri návšteve stránky www.bajkysport.sk je návštevník informovaný o používaní súborov cookies a má možnosť ich zablokovať. Pri zablokovaní súborov cookies však niektoré funkcie na stránke nemusia správne fungovať. Inštrukcie na zablokovanie cookies nájdete aj v pomoci každého internetového prehliadača.


Práva dotknutej osoby ( zákazníka )

Právo na prístup – dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov budú dotknutej osobe jej osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, prípadne elektronickými prostriedkami.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré spracúvame. Každá dotknutá osoba má však právo požiadať nás o ich úpravu, aktualizáciu, alebo doplnenie. 

Právo na výmaz („zabudnutie“) – každá dotknutá osoba má právo požiadať nás o vymazanie jej osobných údajov ak sa napríklad domnieva, že pôvodný účel ich spracúvania už pominul. Toto právo však budeme musieť posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností z hľadiska plnenia našich povinností a možností. 

Právo na obmedzenie spracúvania – dotknutá osoba nás môže požiadať, aby sme prestali používať jej osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslí, že jej osobné údaje, ktoré spracúvame, sú nepresné alebo ich už nepotrebujeme spracúvať. Toto právo však budeme musieť posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností z hľadiska plnenia našich povinností a možností. 

Právo na prenosnosť údajov – dotknutá osoba nás môže požiadať o prenos osobných údajov na inú tretiu stranu podľa jej určenia. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od nej získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je účastníkom. 

Právo namietať – dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktorého právnym základom sú naše legitímne oprávnené záujmy. V prípade, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a dotknutá osoba podá námietku spracúvania, nebudeme jej osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo odvolať svoj súhlas - v prípadoch, kedy osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v podateľni nášho úradu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe spracúvali do odvolania. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa dotknutá osoba domnieva, že je porušovaná ochrana jej osobných údajov, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.5.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.